Reglement Infrastructuur compenserende subsidie

Reglement voor infrastructuurcompenserende subsidies.

 

Art. 1:   Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in de gemeentebegroting,

worden aan de verenigingen die lid zijn van de Cultuurraad en die werkzaam zijn in, en wiens activiteiten zich richten op de deelkernen Droeshout, Mazenzele en Nijverseel, subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden, die hierna worden vastgelegd.

 

Art. 2:    De aanvragen, samen met de bewijsstukken, worden ingediend bij de  Cultuurbeleidscoördinator, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk of de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad, en dit vóór 31 januari van het daaropvolgend jaar.

 

Art. 3:    De infrastructuurcompenserende subsidies worden toegekend aan de in art. 1  bepaalde verenigingen omdat in de deelkernen Nijverseel, Mazenzele en Droeshout geen gemeentelijke lokalen aanwezig zijn, met uitzondering van de grote zaal in Mazenzele, zodat voorgenoemde verenigingen voor hun activiteiten aangewezen zijn op de plaatselijke lokalen. Hierdoor kunnen zij niet genieten van de verlaagde tarieven die door de gemeente in het kader van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, zijn goedgekeurd, noch op de betaling door de gemeente van  de "Billijke Vergoeding".

 

Art. 4: Basisvoorwaarden tot subsidiëring.

a)      Enkel voor verenigingen met culturele doelstellingen en die werkzaam zijn in Mazenzele, Nijverseel, en Droeshout, daarenboven hun activiteiten toespitsen op één van deze deelkernen en een bestuur hebben van minstens 5 leden, waarvan de meerderheid woonachtig is in de gemeente, hun naam en adres moet vermeld staan op het aanvraagformulier

 

b)      Enkel de activiteiten die doorgaan in de niet-gemeentelijke lokalen van Mazenzele, Nijverseel en Droeshout komen voor subsidiëring in aanmerking..

 

c)      De verenigingen dienen het Nederlands als voertaal te gebruiken in hun activiteiten

 

Art. 5  : Een volledig dossier omvat volgende zaken:

a)      Alle gegevens welke in aanmerking komen tot het bekomen van de punten

(naar de voorschriften van het reglement) voor activiteiten van 1 januari tot en met 31 december, in te vullen op het aanvraagformulier infrastructuur-compenserende subsidie.

 

b)      Bij elk gegeven de bewijsstukken voegen (uitnodiging, verslagen en betalingsbewijs van de eigenaar van de gehuurde lokalen). Activiteiten niet

gestaafd door bewijsstukken, komen niet in aanmerking voor betoelaging.

 

c)      Dit dossier moet worden ingediend t.a.v. de cultuurbeleidscoördinator, Hof Ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk, of bij de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad, ten laatste op 31 januari. Het verslag loopt over het voorbije werkjaar.

 

d)     Het moet getekend zijn voor "gelezen en goedgekeurd" door de voorzitter en

de secretaris van de aanvragende vereniging.

 

e)      Op het aanvraagformulier moet het rekeningnummer van de vereniging en de

naam van de titularis vermeld zijn.

 

Art. 6  : Het subsidiebedrag wordt bepaald in functie van:

-          het totaal beschikbare krediet.

-          het totaal aantal behaalde punten.

 

Art. 7  : De subsidies worden toegekend op basis van de volgende verdeelsleutel:

 

a)      De punten:

1. Een repetitie                                                                                             1 p

2. Een bestuursvergadering (inclusief bestuursfeest, lessenreeks, werkgroep, enz…):                                                                                                 2 p

3. Een algemene ledenvergadering (inclusief ledenfeest):                           4 p

4. Een open socio-culturele activiteit zonder commercieel karakter:          10 p

5. Een activiteit met commercieel karakter (eetfestijn, fuif enz…):             0 p

 

b)      De onder a) verkregen punten worden vermenigvuldigd met (1 + het aantal aanwezigheden van de vereniging op de algemene vergadering van de Cultuurraad). Dit product levert het eindtotaal aan punten

 

c)      De punten van alle activiteiten van alle in art. 4 vermelde verenigingen worden

opgeteld en door het op de begroting ingeschreven bedrag te delen door dit getal wordt het bedrag per punt bepaald.

 

d)     Het bedrag per vereniging wordt bepaald door het bedrag per punt te vermenigvuldigen met de door de vereniging behaalde punten.

 

e)      Indien de aldus bekomen subsidie 80% van de effectieve bewezen betalingen overschrijdt, wordt deze bevroren op 80% en de daardoor gerecupereerde gelden resulteren in een verhoging van het bedrag per punt voor de andere verenigingen.

 

Art. 8  : In het begin van elk nieuw kalenderjaar worden de ingediende dossiers van het voorbije jaar berekend overeenkomstig deze verdeelsleutel.

 

  • Deze resultaten worden overgemaakt aan de Algemene Vergadering van de Cultuurraad die hierover advies uitbrengt, waarna het College van Burgemeester en Schepenen een definitief  besluit neemt aangaande de toekenning van de subsidies.

 

  • De subsidies worden uitbetaald vóór 31 maart van het jaar, volgend op het jaar waarop de subsidies betrekking heeft.

 

Art. 9  : Een ten onrechte uitgekeerde  subsidie wordt door het gemeentebestuur teruggevorderd.

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Gemeenschapscentrum
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk

T 052 36 51 72
F 052 36 51 06
Contacteer ons
http://cultuur.opwi...

Contactpersoon

Moerenhout Elwyn
Contacteer mij