Subsidiereglement Projectsubsidie

Reglement "Gemeenschapsvormende project subsidie".


 

Artikel 1


Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de cultuuractoren die werkzaam zijn in de gemeente op cultureel, socio-cultureel vlak en in de culturele vrijetijdsbesteding, subsidies verleend voor specifieke culturele projecten, volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgelegd.

Jaarlijks kunnen maximaal 2 projecten gesubsidieerd worden die door dezelfde cultuuractor worden ingediend of mede ingediend.

 

Artikel 2

 

De subsidie kan aangevraagd worden door:

 •  één cultuuractor of een samenwerking van meerdere cultuuractoren van Opwijk.
 •  één of meerdere cultuuractoren van Opwijk samen met één of meerdere cultuuractoren van een andere gemeente.

 

Minimaal de helft van de leden van de actoren, die de aanvraag indienen, moeten in Opwijk wonen en de maatschappelijke zetel of het secretariaat moet in de gemeente gevestigd zijn.

 

Artikel 3

Voor de toepassing van dit reglement komen in aanmerking de culturele initiatieven die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • het project moet van culturele aard zijn (uitgesloten zijn oa. sportactiviteiten, eetfestijnen enz…);
 • openstaan voor een breed publiek;
 • verplicht promotie voeren via de website van de gemeente sectie cultuur en de cultuurdatabank, eventueel de geschreven pers (lokaal of regionaal of nationaal …), ledenbladen, flyers, enz… met vermelding van de medewerking van het gemeenschapscentrum;
 • doorgaan op het grondgebied van de gemeente;
 • het project moet vóór 31 december van het lopende kalenderjaar plaats vinden;
 • Indien het project reeds op een andere manier gemeentelijke toelagen geniet kan het onmogelijk in aanmerking komen voor de Gemeenschapsvormende project subsidie;

 

Artikel 4

 

Een gemotiveerd dossier moet ingediend worden op volgende manier:

 • gebruik makend van het volledig ingevulde en ondertekend standaard formulier;
 • een initiële aanvraag met korte inhoud en doel moet negentig dagen vóór de aanvang van het project ingediend worden t.a.v. de cultuurbeleidscoördinator, Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk of via email met bevestigingsvraag waarbij de verzenddatum geldt als datum van  indienen.
 • het aanvraagdossier moet zestig dagen vóór de aanvang van het project vervolledigd zijn.

 

Artikel 5

 

Elke aanvraag tot subsidie wordt behandeld door het Bestuur van de Cultuurraad en wordt goedgekeurd of afgekeurd met duidelijke motivatie, rekening houdend met de in art. 1, 2, 3 en 4 opgesomde bepalingen op basis van het ingediende dossier. De in het dossier vermelde items worden definitief getoetst volgens art. 8.

De aanvrager krijgt binnen de veertig dagen na het indienen van de aanvraag de beslissing met de motivatie.

Het bestuur kan steeds deskundigen met raadgevende stem vragen om hen te adviseren over een specifieke materie.


 

Artikel 6

 

In geval van een initiële weigering kan de aanvrager beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering van de Cultuurraad en wordt dan uitgenodigd op de Algemene Vergadering om zijn dossier toe te lichten.

Binnen de negentig dagen na de beslissing van het bestuur beslist de Algemene Vergadering van de Cultuurraad over de aanvaarding van het dossier.

 


Artikel 7

 

Indien het cultureel initiatief niet kan doorgaan wordt dit gemeld aan de cultuurbeleidscoördinator.

Indien het project grondig wijzigt, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de cultuurbeleidscoördinator, die het aangepaste dossier opnieuw voorlegt aan het Bestuur van de Cultuurraad voor advies.

 


Artikel 8

 

Binnen de vijfenveertig dagen na het plaats vinden van het project (en voor activiteiten die na 16 december doorgaan, ten laatste op 1 februari van het volgend jaar) brengt de organisatie de nodige bewijsstukken binnen (kasverslag met kopie van betalingsbewijzen, bewijs van promotie, enz. + een evaluatieverslag van het project).

 

De bedragen worden verdeelt volgens de volgende regels:

 • het totaal beschikbare krediet voorzien in de gemeentelijke begroting verminderd met het aantal cultuurcheques die in dat kalenderjaar worden aangeboden;
 • de aldus beschikbare gelden worden evenredig verdeeld onder de projecten die aan alle voorwaarden voldoen;

 

De Algemene Vergadering van de Cultuurraad brengt binnen de 3 maanden van het volgende jaar, op voordracht van het Bestuur dat de dossiers grondig analyseert, een gemotiveerd eindadvies uit met vermelding van de toegekende bedragen aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat definitief beslist, op basis van dit reglement.

 


Artikel 9

 

Een ten onrechte uitgekeerde subsidie wordt door het gemeentebestuur teruggevorderd.

 • print
 • pdf

Contact

Diensten

Gemeenschapscentrum
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk

T 052 36 51 72
F 052 36 51 06
Contacteer ons
http://cultuur.opwi...

Contactpersoon

Moerenhout Elwyn
Contacteer mij

Bekijk ook