Reglement Cultuurcheques

Reglement cultuurcheques naar specifieke doelgroepen

Artikel 1 :

Een van de belangrijkste taken die de gemeentelijke Cultuurraad heeft, is het stimuleren van cultuurparticipatie in al zijn vormen. Om een extra stimulans aan deze participatie te kunnen geven, worden cultuurcheques in het leven geroepen. Dit zijn kortingscheques die verdeeld en gebruikt worden volgens de in volgende artikelen beschreven methode.

 

Artikel 2 :

Het gemeentebestuur zal cultuurcheques uitgeven om een specifieke doelgroep te stimuleren deel te nemen aan het culturele leven in de gemeente Opwijk. Elk jaar wordt door de Algemene Vergadering van de gemeentelijke Cultuurraad beslist welke specifieke doelgroep men beoogt en welke waarde aan de cultuurcheques wordt gegeven. De beschikbaarheid van deze cultuurcheques en de gekozen doelgroep wordt elk jaar via de media en de in artikel 4 vermelde communicatiekanalen intensief aangekondigd.

 

Artikel 3 :

De cultuurcheques zijn geldig voor alle culturele activiteiten die door het Gemeenschapscentrum worden ingericht evenals voor de specifieke activiteiten van verenigingen die aangesloten zijn bij de gemeentelijke Cultuurraad op voorwaarde dat deze op de in artikel 4 vermelde wijze zijn ingericht. Het bedrag vermeld op de cultuurcheques wordt in mindering gebracht van de inkomprijs en/of prospectus van de vermelde activiteiten. De cheque kan niet gebruikt worden voor consumpties, ledenbijdragen of andere betalingen. Indien de inkomprijs lager is dan het bedrag vermeld op de cultuurcheques mag de cultuurcheque eventueel gebruikt worden om meerdere ingangskaarten te betalen. In geen geval kan geld ontvangen worden in ruil voor cultuurcheques. Het gebruik wordt verder bepaald door de modaliteiten vermeld in artikel 5.

 

Artikel 4 :

Alle culturele verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke Cultuurraad, kunnen minimum 3 maanden op voorhand bij de gemeentelijke Cultuurraad een aanvraag tot erkenning indienen van een activiteit waarvan de deelnemingsprijs (gedeeltelijk) betaald kan worden door middel van hoger vermelde cultuurcheques.

De aanvraag wordt ingediend bij de Cultuurbeleidscoördinator. Ze wordt besproken door het bestuur van de gemeentelijke Cultuurraad en advies wordt uitgebracht bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.Bij negatief advies kan binnen de 30 dagen bij de Algemene Vergadering van de gemeentelijke Cultuurraad beroep worden aangetekend. Een definitieve beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De erkende activiteit wordt door de gemeentelijke Cultuurraad opgenomen in een lijst die op regelmatige tijdstippen zal gepubliceerd worden via verschillende kanalen: de gemeentelijke website www.opwijk.be, de lokale infobladen, en eventueel andere publicaties. De verenigingen zijn ertoe gehouden om bij aankondiging van hun erkende activiteit te vermelden dat de cultuurcheques kunnen gebruikt worden.

 

Artikel 5 :

De cultuurcheques worden uitgereikt door het Gemeenschapscentrum. De personen die recht hebben op deze cheque volgens de voor dat jaar geldende regels worden aangeduid in een register. De naam van de rechthebbende wordt eveneens vermeld op de cultuurcheque, die strikt persoonlijk is. De cultuurcheque is geldig tot 1 jaar na de datum van uitgifte, welke op de cheque vermeld wordt.

 

Artikel 6 :

De verenigingen dienen de terugbetaling van de ontvangen cultuurcheques aan te vragen bij de Cultuurbeleidscoördinator. Bij de aanvraag voegen zij het formulier van erkenning van hun activiteit, het aantal ingeleverde cheques en het rekeningnummer waarop het bedrag mag worden gestort. Het document dient te worden getekend door de voorzitter en de secretaris van de aanvragende vereniging.

 

Artikel 7 :

Over alle in dit reglement niet voorkomende bepalingen neemt het Bestuur van de gemeentelijke Cultuurraad een beslissing, die op de eerstvolgende Algemene Vergadering van de gemeentelijke Cultuurraad ter aanvaarding voorgelegd wordt.

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Gemeenschapscentrum
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk

T 052 36 51 72
F 052 36 51 06
Contacteer ons
http://cultuur.opwi...

Contactpersoon

Van Nieuwenborgh Jeanine
T 052 36 51 70
Contacteer mij